تعمیر پراب های CMM

کلیه شرکتهایی که دارای پرابهای تماسی هستند از این پس میتوانند پرابهای معیوب خود را جهت تعمیر به لکسر ارسال نمایند.

از مدلهایی که تاکنون تعمیر شده و امکان تعمیر آنها فراهم است می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

1- Renishaw PH9

2- Renishaw PH10T,PH10M,PH10MQ

3- Renishaw TP20 Body

4- Renishaw TP20 Modules : STD,MED,EXT

5- Tesa-Star-i

6- Tesa-Star-M