آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 پراب رطوبت 11.3%to 84.7%RH 1%RH
2 رطوبت سنج محيطي 10%to 30 %RH 2.30%RH
30%to 85%RH 1.70%RH
85%to 98%RH 2.60%RH
3 محفظه دما و رطوبت 10%to 98%RH 1.30 %RH