آزمایشگاه کالیبراسیون حجم

   

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 ظروف حجمی شیشه ای پیکنومتر 1 ml to 5ml [0.00013]mL
10 to 100ml [(3×10 – 6)V +0.0001]mL (V in ml)
پیپت تک ظرفیتی 0.5 to 2ml [(4×10 – 4)V +(7×10 – 5)]mL (Vin ml)
5 to 100ml [(2×10 – 5)V +0.001)]mL (Vin ml)
پیپت مدرج 0.1 to 0.5 ml [0.00145]mL
1 to 10ml [0.145% rdg]mL
20 to 25 ml [0.01443]mL
بالن 1 to 50ml [(7×10 -5)V +0.0039)]mL (Vin ml)
100 to 5000 ml [(2×10 -5)V +0.0116)]mL (Vin ml)
بورت 1 to 100ml [(3×10 – 4)V +0.001)]mL (Vin ml)
استوانه مدرج 5 to 50 ml [0.144% rdg] ]mL
100 to 2000 ml [0.072% rdg]mL
سایر ظروف حجمی شیشه ای 0.01m to 8 lit 0.00013 to 0.0288ml  
2 ظروف حجمی پیستونی سرنگ 10μl to 10 ml [(8×10 – 7)V +(5×10 – 5) )]mL (Vin ml)
پیستون پیپت تک ظرفیتی 10 to 60ml [(9×10 – 7)V +(5×10 – 5) )]mL (Vin ml)
پیستون پیپت مدرج 60 to 100ml [(6×10 – 7)V +0.0002)]mL (Vin ml)
دیسپنسر تک ظرفیتی 100 to 150ml [(4×10 – 7)V +0.0004)]mL (Vin ml)
دی سپنسر مدرج 150 to 220 ml [(3×10 – 7)V +0.0008)]mL (Vin ml)
پیستون بورت