گواهینامه تایید صلاحیت شرکت لکسر توسط این لینک قابل دسترسی است

این تایید صلاحیت تا آبان ماه 1397 اعتبار دارد و تغییرات آن نسبت به تایید صلاحیت قبلی اضافه شدن کمیت های نیرو و زمان و افزایش دامنه کمیت دما و دماسنج های غیر تماسی است