شرکت لکسر کلیه دستگاه های اندازه گیری سه بعدی اعم از نو و مستعمل را که سالم یا معیوب هستند به قیمت مناسب خریداری مینماید