با راه اندازی سیستم پاسخگویی خودکار و گویای شرکت لکسر از این پس کلیه مشتریان این شرکت میتوانند در ساعات اداری با تماس با هر یک از شماره های شرکت و ارتباط به داخلی 214 با وارد کردن شماره پیگیری خود که در زمان پذیرش دریافت میکنند از وضعیت ابزارهای خود مطلع شوند