به منظور کمک به شرکتهایی که نیازمند اطلاعات ثبتی و مالیاتی لکسر هستند به شرح زیر اطلاعات در اختیار قرار میگیرد.

 

کد اقتصادی : 6544-1953-4111

شماره ثبت: 62164

کد پستی : 1598815311

شناسه ملی : 10101071933

سرمایه ثبتی : 4/000/000/000 ریال