لکسر فقط در کالیبراسیون در قله نیست !

صعود کوهنوردان لکسر به بلندترین قله های کشورمان به روایت تصویر