کلیه شرکتهایی که دارای پرابهای تماسی هستند از این پس میتوانند پرابهای معیوب خود را جهت تعمیر به لکسر ارسال نمایند.

از مدلهایی که تاکنون تعمیر شده و امکان تعمیر آنها فراهم است می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

1- Renishaw PH9

2- Renishaw PH10T,PH10M,PH10MQ

3- Renishaw TP20 Body

4- Renishaw TP20 Modules : STD,MED,EXT

5- Tesa-Star-i

6- Tesa-Star-M