لکسر با افزودن کالیبراسیون کمیت های "نیرو و زمان" دامنه کاری خود را گسترش داد

همچنین کالیبراسیون دماسنج های غیر تماسی از دیگر ابزارهای اضافه شده است

گستره کاری آزمایشگاه دمای لکسراز 80- تا 1500+ درجه سلسیوس اضافه شد که برای اولین بار در ایران است