موبایل خود را جلوی مانیتور بگیرید تا مشخصات ما به شما منتقل شود.

برای این کار کافیست نرم افزار QR Readerسیستم خود را اجرا نمایید. این نرم افزار مثلا میتواند NeoReader باشد