حضور شرکت لکسر در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنعت ریلی

محل استقرار : سالن 10 و 11 غرفه کشور ایتالیا

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 1395/02/26 لغایت 1395/02/29