پیگیری ابزار

شما ميتوانيد در روزهاي کاري با تماس تلفني با شرکت و برقراري ارتباط به داخلي 214 و وارد کردن شماره پيگيري از وضعيت ابزارهاي خود بوسيله سيستم خودکار گويا مطلع شويد.

 

جستجو براساس شماره پذيرش :
جستجو بر اساس شماره پيگيري :
شماره پيگيري شماره پذیرش نام ابزار تاریخ پذیرش صدور گواهی تایید گواهی آماده تحویل
در حال خواندن اطلاعات