تفاوت کالیبراسیون و تنظیم رنج

هدف از کالیبراسیون یک دستگاه ابزار دقیق، چک کردن و در صورت نیاز تنظیم پاسخ آن دستگاه می باشد به طوری که خروجی دستگاه در یک رنج مشخص با دقت بالایی در ارتباط با ورودی آن دستگاه باشد. برای انجام این کار می بایست یک مقدار عددی مشخص و بادقت بالا به وسیله یک محرک خارجی به ورودی دستگاه ابزار دقیق اعمال گردد. این بدین معنی است که یک گیج نمایشگر با ترانسمیتر فشار را تحت فشار معین یک سیال قرارداده و پاسخ دستگاه ابزاردقیق را با آن مقادیر معین فشار ورودی مقایسه کنیم.

رنج کردن دستگاه ابزار دقیق به معنی ست کردن مقادیر حد پایین و بالای رنج است به طوری که دستگاه ابزاردقیق با حساسیت مطلوبی به تغییرات ورودی پاسخ دهد.

برای مثال یک ترانسمیتر فشار با رنج 0 تا 20psi می تواند طوری تغییر رنج دهد که روی بازه 0 تا 15psi خروجی داشته باشد.

در ادوات ابزاردقیق آنالوگ، تعییر رنج معمولا تنها از طریق کالیبراسیون مجدد انجام می شود به طوری که تنظیمات مشابهی برای دستیابی به هریک از آنها (کالیبراسیون یا تغییر رنج) به کار رود.

در ادوات ابزاردقیق دیجیتال، کالیبراسیون و تغییر رنج، نوعا تنظیمات مجزایی هستند. به این معنی که ممکن است یک ترانسمیتر دیجیتال را تغییر رنج داد بدون اینکه مجبور به اجرای کالیبراسیون کاملی بر روی آن دستگاه باشیم. بنابراین درک تفاوت بین تغییر رنج و کالیبراسیون حائز اهمیت است.

keyboard_arrow_up