سنسور چیست؟

سنسور یا حسگر به ھر المانی که بتواند تغییری فیزیکی ، شیمیایی و یا نوری را به یک علامت فیزیکی / الکتریکی / الکترونیکی تبدیل کند میگویند پس یک کلید ساده که با حرکت یک اھرم تحریک و به واسطه آن حرکت یک مدار الکتریکی را وصل میکند میتواند یک حسگر باشد.حسگرها گونه ای مبدل ھستند. بعضی از آنها به تنھایی قابل استفاده اند و برای خواندن آنھا احتیاجی به وسایل جانبی دیگری نیست ،مانند دماسنج جیوه ای که حرارت را بوسیله انبساط جیوه در درون یک لوله شیشه ای که درجاتی بروی آن ثبت شده نمایش میدھد ،دسته دیگر برای استفاده باید با وسایل دیگری ھمراه باشند مثل ترموکوپل که حرارت را به خروجی ولتاژی تبدیل میکند ، این خروجی را میتوان بوسیله ولت متر خواند.

◙ خروجی سنسور ها

بیشتر سنسور ها الکتریکی یا الکترونیکی ھستند که انواع الکتریکی از دقت پایین تری برخوردارند. حسگرھا در زندگی روزمره ما به صورت فراوان مورد استفاده قرار میگیرند، مواردی که شامل خودرو، ماشین ھای صنعتی ، تجھیزات فضائی و حتی دارویی میشود ، برای ایجاد دقت در تمامی حسگرها نیازبه تنظیماتی (calibration) برای استاندارد سازی میباشد.

یک سنسور ایده آل میبایستی دارای خروجی خطی باشد ویا اینکه دارای خروجی ریاضی ساده برای اندازه گیری باشد،به عبارت دیگر سیگنال خروجی حسگر میبایستی دارای ارزش خطی تناسبی ویا یک تابع ساده برای اندازه گیری تناسبی باشد.

◙ انواع سنسور ها

● تماسی

● حرارتی

● مقاومتی

● ولتاژی

● جریانی

● خازنی

● فشار

● القایی

● نوری و لیزری

● شیمیایی

● مغناطیسی

keyboard_arrow_up