خدمات اندازه گیری دو بعدی و سه بعدی
مهندسی معکوس


  1. اندازه گیری و مقایسه با نقشه
  2. اندازه گیری و مقایسه با فایل سه بعدی
  3. مهندسی معکوس با پرابهای تماسی
  4. مهندسی معکوس با پرابهای غیر تماسی Cloud Point (Laser)
  5. تهیه فایل سه بعدی با نرم افزارهای Catia ، Geomagic و ...
  6. با درستی اندازه گیری MPEE=1.7+L/333
  7. تصحیح و تنظیم انواع گیج ها و پانل گیج ها و ... همزمان با اندازه گیری
  8. برنامه نویسی CNC جهت اندازه گیری با CMM با زبان DMIS وارائه مشاوره درباره قطعات
  9. آموزش